صوتی سناریو خود را می سازد

صوتی باعث می شود سناریو او کمک می کند تا به نوشتن.

گروه شاهد بود.

  • : انتخاب عناصر.


70% عاشق این بازی
صوتی-سناریو-خود-را-می-سازد