صوتی - فاینال فانتزی 6

در این قسمت ششم، شما زنده خواهد ماند و تبدیل شدن به قوی تر مبارزه است.

گروه شاهد بود.

  • : انتخاب حملات.


78% عاشق این بازی
صوتی-فاینال-فانتزی-6