6 بازی Sonic RPG

فصل 6: در این قسمت وارد صوتی Robotnik رگ عمومی و از آغاز یک نگهبان ربات مبارزه خواهد کرد. روش Robotnik.

گروه شاهد بود.

  • : انتخاب حملات.


73% عاشق این بازی
6-بازی-sonic-rpg