در این بازی، شخصیت شما به عنوان بخشی یا یکی از همراهانش بازی، هدف شما این است که تا آنجا که امکان پذیر است در حالی که با توجه به دشمنان خود است.