صوتی موتور

در هیئت مدیره موتور سیکلت خود را به کمک به صوتی به عنوان جمع آوری سکه های بسیاری از رفتن تا آنجا که امکان پذیر است.

گروه شاهد بود.

  • : رو به جلو.
  • : برو.
  • : به جلو خم شده است.
  • به عقب تکیه.


68% عاشق این بازی
صوتی-موتور