صوتی و هواپیما در آسمان است

چک کردن هوا رفتن تا آنجا که ممکن است، را فراموش نمی توجه به دشمنان خود را.

گروه شاهد بود.

  • : پایین.
  • کوه.
  • : رو به جلو.
  • : برو.


50% عاشق این بازی
صوتی-و-هواپیما-در-آسمان-است