صوتی مسابقه (2)

پایان اول و ایستاده، در اینجا قوانین.

گروه شاهد بود.

  • : رو به جلو.
  • بازگشت.
  • : به جلو خم شده است.
  • به عقب تکیه.


80% عاشق این بازی
صوتی-مسابقه-2