مانع مسابقه صوتی

این اصل ساده است را به اجرا در حالی که اجتناب از موانع است که خود را در حال حاضر به شما.

گروه شاهد بود.

  • : گردش به راست.
  • : غیرفعال باقی مانده است.


69% عاشق این بازی
مانع-مسابقه-صوتی