بخشی در کهکشان است

بازی ربات صوتی، اجتناب از همه شهاب سنگ ها، نگه داشتن کنترل و تا آنجا که ممکن است.

گروه شاهد بود.

  • کوه.
  • : پایین.
  • : رو به جلو.
  • : برو.
  • : حمله کند.


72% عاشق این بازی
بخشی-در-کهکشان-است