Pacman در بازی با صوتی

بازی صوتی Pacman در.

گروه شاهد بود.

  • کوه.
  • : پایین.
  • : برو به سمت راست.
  • : برو به سمت چپ.


50% عاشق این بازی
Pacman-در-بازی-با-صوتی