Sonic RPG 2

Thứ hai chương của Sonic RPG saga phải lưu các hành tinh.

Điều khiển.

  • : Chọn các cuộc tấn công.


77% yêu thích trò chơi
Sonic-rpg-2